Takaisin Käyttöehtoihin

Suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

Filter Partner Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.

1. Rekisterinpitäjä
Filter Partner Oy, y-tunnus: 2081224-1, postiosoite: Trailerintie 1 24910 Halikko As

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Lahtinen, toimitusjohtaja, Trailerintie 1 24910 Halikko As
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: myynti@filterpartner.fi

3. Rekisterin nimi

Filter Partner Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Filter Partner Oy:n välinen sopimussuhde tai uusien asiakassuhteiden luominen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys liiketoimintaan liittyen.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • viestinnän, markkinoinnin ja myynnin toteuttaminen ja seuranta,
 • palveluiden kohdentaminen, personointi sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta,
 • asiakkuuksien analysointi, ryhmittely, raportointi ja tilastointi,
 • asiakkaan palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta,
 • asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen, sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimukset.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi, työnkuva, rekisteröidyn edustaman organisaation nimi ja yhteystiedot,
 • rekisteröidyn toimittama tai linkittämä sisältö,
 • rekisteröidyn antamia kieltoja,
 • rekisteröityyn yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten IP-osoite tai evästetiedot,
 • rekisteröityyn kohdistetun myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot, sekä
 • tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.


6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään markkinointirekisterissä, ellei rekisteröity ole kieltänyt markkinointia. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan seuraavista lähteistä:

 • rekisteröity itse,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Filter Partner Oy, Filter Partner Oy:n sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit, sekä
 • muut asianmukaiset lähteet.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Filter Partner Oy:n ja Filter Partner Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla. Asiakas voi perua antamansa suostumuksen itse PIIK-palvelussa.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä turvakeinoilla suojattuja.

10. Profilointi

Osana markkinointirekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelyä Filter Partner Oy voi toteuttaa myös profilointia. Profiloinnin tarkoituksena on mahdollistaa markkinoinnin parempi kohdentaminen sekä hyödyllisyys rekisteröidylle.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus korjata häntä koskeva virheellinen tieto pyytämällä tiedon korjaamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja markkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin ilmoittamalla kiellosta kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin markkinoinnin kieltoa koskeva tieto.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut Filter Partner Oy:lle markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja oikeus kieltää profilointi
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Filter Partner Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön. Rekisteröidyn tulee lähettää pyyntö kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Filter Partner Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Filter Partner Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Päivitetty 21.5.2018