Takaisin Käyttöehtoihin

Filter Partner Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Filter Partner Oy kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä määriteltyjä prosesseja, dokumentaatiota, tietosuojaperiaatteita sekä hyvää ja huolellista tietojenkäsittelytapaa.


1. Rekisterinpitäjä
Filter Partner Oy, y-tunnus: 2081224-1, postiosoite: Trailerintie 1 24910 Halikko As

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Lahtinen, toimitusjohtaja, Trailerintie 1 24910 Halikko As
Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: myynti@filterpartner.fi

3. Rekisterin nimi

Filter Partner Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan ja Filter Partner Oy:n välinen sopimussuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja kerätään, tallennetaan sekä käsitellään asiakaspalvelun toteuttamiseksi.
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • asiakkaan tunnistaminen
 • asiakkaan palveleminen, asiakassuhteen hoitaminen ja hallinta,
 • toiminnan, palveluiden ja laskutuksen toteuttaminen ja laadun varmistaminen,
 • asiakaspalvelun, asiakassuhteen ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • asiakkuuksien analysointi, ryhmittely, raportointi ja tilastointi,
 • asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely,
 • viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen ja seuranta,
 • viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen, personointi sekä kampanja-, kontakti- ja asiointihistorian hallinta,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset,
 • väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen, sekä
 • Filter Partner Oy:n tilausehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakasnumero tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus/tunniste,muut asiakkaan demografiatiedot, kuten sukupuoli ja työnkuva,asiakkaan antamia kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja asiakaspalveluun liittyen,asiakkaan itse toimittamia tietoja itsestään tai edustamastaan organisaatiosta, kuten muut yhteyshenkilöt ja heidän yhteys- ja tavoittamistietonsa kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, toimipaikka, osoitetiedot,asiakkaan muu toimittama tai linkittämä sisältö, asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta, asiakkaan tilaus- ja maksuhistoria, asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten IP-osoite tai evästetiedot, asiakkaaseen kohdistetun markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot,asiakkaan itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute,asiakaspalvelutapahtumien tiedot, tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde sekämahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt ja tallennetut tiedot.

6. Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan ja kaksikymmentäneljä (24) kuukautta asiakkuuden lopettamisesta. Sen jälkeen asiakkaan henkilötiedot poistetaan automaattisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tilauksen yhteydessä, asiakaspalvelun ja markkinointiviestinnän toteutuksen yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa tuote- ja palvelukehitykseen, tutkimuksiin tai kyselyihin.
Tietoja voidaan saada myös seuraavista lähteistä:

 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Filter Partner Oy, Filter Partner Oy:n sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit, sekä
 • muut asianmukaiset lähteet.


8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta Filter Partner Oy:n ja Filter Partner Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan suostumuksella väliaikaisiin rekistereihin. Näiden rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.
Tietoja voidaan tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen lainsäädännön sallimilla tavoilla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä turvakeinoilla suojattuja.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Pyynnön vastaus toimitetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.
Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin ja -myyntiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää asiakkuuden poistamista kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin rekisteröidyn antamat henkilö- ja sisältötiedot poistetaan Filter Partner Oy:n asiakasrekisteristä välittömästi ja pysyvästi, paitsi jos on olemassa jokin laillinen peruste säilyttää ne. Mikäli rekisteröity käyttää oikeuttaan tulla unohdetuksi, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää luovuttamaan hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen luovutuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti. Tietojen luovutus toteutetaan, kun henkilön oikeellisuus on voitu varmentaa.
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä ja oikeus kieltää profilointi
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Filter Partner Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön kirjallisesti kohdan 2. mukaisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Filter Partner Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Filter Partner Oy suosittelee rekisteröityä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Päivitetty 21.5.2018